dot dot
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password
bullet Register
dot
dot
dot
dot
dotPhotobucket


นักวิชาการชี้คนโสดมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าคนมีคู่ article

 

 

 

นักวิชาการชี้คนโสดมีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาโรคอ้วนและสุขภาพจิตมากกว่าคนมีคู่ครอง

 

     รองศาสตราจารย์ บัญญัติ สุขศรีงาม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้วกำลังประสบปัญหาอัตราการเพิ่มของประชากรลดลง สาเหตุที่สำคัญมาจากคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่นิยมอยู่เป็นโสดอย่างถาวรมากขึ้น รวมทั้งมีการสมรสเมื่ออายุค่อนข้างมาก ทำให้ช่วงระยะวัยเจริญพันธุ์ที่จะมีลูกได้ลดน้อยลง จึงมีโอกาสมีลูกค่อนข้างน้อยด้วย ในบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ มีอัตราการเพิ่มประชากรน้อยมากจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรของประเทศ ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์ต้องออกมาขอร้องให้คนหนุ่มสาวได้มีครอบครัวและมีลูกเพื่อช่วยสืบเชื้อสายชาวสิงคโปร์ให้คงอยู่ตลอดไป ถือว่าเป็นการช่วยให้เกิดความมั่นคงของประเทศอีกด้วย เนื่องจากคนโสดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในประเทศพัฒนาทั้งหลาย จึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับคนโสดมากขึ้น

      ดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ กล่าวคือ เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมามีคนโสดประมาณร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด แต่ในขณะนี้คนโสดเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 28.5 ของประชากรทั้งหมด คนโสดเหล่านี้จะมีปัญหามากมายหลายประการโดยเฉพาะปัญหาในขณะที่อยู่ในช่วงวัยสูงอายุ เนื่องจากไม่มีผู้ช่วยเหลือดูแล บางคนก็ช่วยตัวเองไม่ได้ ทำให้คนโสดที่สูงอายุมีความเครียดและหวาดวิตกต่อการที่จะต้องอยู่คนเดียว ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมาอีกด้วย
        อย่างไรก็ตาม รศ.บัญญัติได้ระบุว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของผู้สมรสและผู้อยู่เป็นโสดซึ่งได้ข้อสรุปว่า ผู้ที่สมรสจะมีสุขภาพอนามัยดีกว่าผู้อยู่เป็นโสด โดยมีทฤษฎีที่เชื่อเช่นนี้อยู่ 2 ทฤษฎีด้วยกัน ทฤษฎีแรก มาจากการที่ผู้สมรสแล้วจะได้รับการดูแลรักษาสุขภาพจากคู่ครองในลักษณะที่เป็นแบบไม่รู้ตัว รวมทั้ง มีคู่ชีวิตเป็นผู้คอยให้กำลังใจจึงทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนทฤษฎีที่สองมาจากข้อมูลที่ว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีมักจะมีคู่ครอง ส่วนผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีมักจะไม่มีคู่ครองหรือถ้ามีคู่ครองมาก่อนก็จะต้องแยกกันอยู่ หย่าร้างหรือกลายเป็นหม้าย จากข้อมูลดังกล่าวนี้โดยทั่วไปจึงพบว่าผู้ที่สมรสแล้วมักไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพ รวมทั้งมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพน้อยกว่าผู้อยู่เป็นโสด

     นอกจากนั้น  เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์สถิติสาธารณสุขแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ได้รายงานข้อมูลจากการสำรวจ

ด้านสุขภาพของผู้ที่มีคู่ครองและผู้ที่อยู่เป็นโสด จำนวน 127,545 คน  พบว่า ผู้ที่มีคู่ครองจะมีสุขภาพแข็งแรงกว่าคนโสดหรือคนที่หย่าร้าง โดยผู้ที่มีคู่ครองจะมีอาการปวดหลัง ปวดศีรษะและความเครียดน้อยกว่าคนโสด นอกจากนี้ยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่น้อยกว่าคนโสดอีกด้วย ส่วนในด้านการเกิดภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินปกตินั้น การมีคู่ครองไม่ได้ทำให้ปัญหาการเกิดภาวะโรคอ้วนลดลง กล่าวคือ ผู้ชายที่มีคู่ครอง ร้อยละ 70.6 จะมีปัญหาภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกิน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายโสด ส่วนผู้หญิงที่มีคู่ครองร้อยละ 48.6 จะมีปัญหาภาวะโรคอ้วนใกล้เคียงกับผู้หญิงโสด กล่าวคือ ผู้หญิงโสด ร้อยละ 48.5 จะมีปัญหาภาวะโรคอ้วนและในจำนวนนี้จะพบว่าผู้หญิงที่เป็นหม้ายจะเป็นผู้มีปัญหาภาวะโรคอ้วนมากที่สุด แต่เมื่อเปรียบเทียบด้านสุขภาพโดย ทั่วไปแล้วพบว่ากลุ่มคนโสดที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจะมีปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ 11.9 ผู้ที่มีคู่ครองจะมีปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ 10.5 และผู้หญิงที่เป็นหม้ายจะมีปัญหาด้านสุขภาพ ร้อยละ 19.6 อีกด้วย

 

 
Love News Update

"ฟาริดา เหล่าพัชรกุล" พิธีกรรายการ IT ชื่อดังเปิดเว็บรองรับบริษัทสลัด(ความ)โสดสมบูรณ์แบบที่สุดในไทย พร้อมประกาศสร้างเครือข่ายคนโสดแบบ Unlimited!!! article
"2573 คนแก่ครองเมือง!!!" article
Apple เอาใจคนโสด ผนวกแอพพลิเคชั่นตามหาคนรู้ใจสุดไฮเทคลง iPad article
ผลวิจัยระบุแนวโน้มคนกรุงนิยมชีวิตโสดมากขึ้น articleOpinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail