dot dot
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password
bullet Register
dot
dot
dot
dot
dotPhotobucket


กฎหมายที่ต้องรู้ เมื่อคิดจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติ

กฎหมายที่ต้องรู้ เมื่อคุณอยากมีแฟนฝรั่ง

อย่างแรกขอดูเอกสารก่อน

        ขอดูใบอนุญาตเข้าเมืองกันก่อนเลย เพื่อความแน่ใจว่าไม่ได้เป็นคนเถื่อนลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย เดี๋ยวจะยุ่งทีหลังเมื่ออยากจะมีแฟนฝรั่งทั้งทีก็ต้องเรียนรู้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้พอมีติดตัวกันไว้บ้าง จะได้ไม่เสียรู้ฝรั่งหัวหมอ เป็นเมียนอกกฎหมายได้

การจดทะเบียนสมรส

       การจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่จะมองข้ามไม่ได้เลย จะแต่งทั้งทีก็ต้องทำให้ให้มันถูกต้องตามกฎหมาย การจดทะเบียนสมรสนั้นมีผลบังคับตามสถานที่ที่คุณไปจด เช่นจดที่ประเทศใดก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๑๔๕๙) หรือจะเลือกจดกับสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ แต่ถ้าอยากเลือกจดแบบไทยๆก็เลือกจดกับสำนักงานเขตใกล้บ้านคุณได้เลย โดยฝ่ายชายและหญิงต้องบรรลุนิติภาวะหรือมีอายุ20ปีบริบูรณ์ หรือถ้าหากอายุน้อยกว่า17ปี ต้องให้พ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายเซ็นยินยอมการจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทย มีข้อดีคือ แฟนฝรั่งของคุณจะต้องเสียสินสมรสหรือเรื่องคนต่างด้าวบ้างนิดหน่อย

การจดทะเบียนสมรสเมียไทย สามีต่างชาติ

       ชายหญิงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของกฎหมาย ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตใดก็ได้1. การจดทะเบียนสมรสของคนสัญชาติไทยกับคนสัญชาติอื่นต้องมีหนังสือรับรองสถานทูตหรือสถานกงสุลซึ่งแปลเป็นไทย และผ่านการรับรองจากสถานทูตหรือกระทรวงการต่างประเทศ2. การจดทะเบียนสมรสสำนักงานเขต ผู้ร้องต้องจัดพาหนะรับ-ส่ง หรือจ่ายค่าพาหนะได้ตามที่จ่ายจริงและเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

การสมรสของหญิงไทยในต่างแดน 

     ระเบียบปฏิบัติเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอรับการตรวจจองตราเพื่อการสมรสก่อนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่า ในกรณีที่ต้องการที่จะทำการสมรสในต่างประเทศกับผู้ถือสัญชาติในประเทศนั้นๆ คู่สมรสของคุณจะต้องยื่นเอกสารต่างๆเพื่อประกอบหลักฐานอ้างอิงต่อสถานทูตดังนี้ สำเนารับรองถูกต้องตาม สูติบัตรต้นฉบับ(ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่น) สำเนารับรองถูกต้องตามทะเบียนบ้านต้นฉบับ(ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ต้นฉบับหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว(ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ในกรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อสกุลหรือชื่อตัวของตน(รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย)ในกรณีที่เคยหย่าร้าง จำเป็นต้องแสดงสำเนารับรองถูกต้องตามต้นฉบับ ใบสำคัญการหย่าคือ สำเนาบันทึกทะเบียนการหย่า(ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่น)ในกรณีที่ผู้ยื่นขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำเป็นต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง(ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ยื่นแสดงประกอบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งต้องเขียนบันทึกข้อความพร้อมลงนามต่อเจ้าหน้าที่งานตรวจลงตราประจำสถานทูตฯแนบพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแสดงรูปพรรณ
การยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราเพื่อการสมรสนี้ คู่สมรสของคุณจะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้ต่อสถานทูตฯ (สำคัญมาก)

1.
เอกสารจากคู่สมรสฝ่ายที่พำนักอยู่ในประเทศที่ต้องการจดทะเบียน

ต้นฉบับหนังสือประกาศการสมรส ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นประเทศนั้นๆ (+สำเนา2ฉบับ)

ต้นฉบับ หนังสือค้ำประกันแบบฟอร์ม3บิช ซึ่งออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นประเทศนั้นๆ (+สำเนา2ฉบับ)

หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ สัญชาติ และสถานภาพครอบครัว โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นประเทศนั้นๆ (+สำเนา2ฉบับ) และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานการยืนยันรายได้ที่พอเพียง (สลิปเงินเดือนที่ได้รับครั้งล่าสุด ,หลักฐานชำระภาษีอากร) (+สำเนา2ฉบับ)

2.
เอกสารจากคู่สมรสฝ่ายไทย

หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุบังคับใช้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับหลังจากวันที่ยื่นคำร้อง (+สำเนาหน้าแสดงรูปพรรณ 2 ฉบับ)

แบบฟอร์มคำร้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่าเข้าประเทศ จำนวน2ชุด พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 2 รูป
หนังสือรับรองแพทย์ต้นฉบับ(+สำเนา 1 ฉบับ)


หนังสือรับรองความประพฤติดี หรือหนังสือรับรองการสอบประวัติ อาชญากร ต้นฉบับ (+สำเนา 1 ฉบับ) ขอได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในทวีปยุโรป อาจเป็นของบริษัทประกันแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทย หรือประเทศในเครือยุโรปและอเมริกาก็ได้ จำนวน 1 ฉบับ (+สำเนา 1 ฉบับ) ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองต้องอยู่ในกำหนดวงเงิน 30,000 ยูโร เป็นอย่างน้อย การซื้อประกันสุขภาพนี้ จะซื้อได้ต่อเมื่อทราบว่า คำขอร้องวีซ่าของตนผ่านการอนุมัติใบตรวจโรคเพื่อการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ (+สำเนา 1 ฉบับ)

ข้อควรรู้

หากหย่าขาดจากสามีคนไทย ยังไม่ถึง 310 วัน จะไม่สามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้ นอกเสียจากว่าจะคลอดบุตร จดทะเบียนสมรสกับสามีคนเดิม ตั้งครรภ์หรือมีคำสั่งศาลให้สมรสได้

แฟนฝรั่งของคุณจะได้รับสัญชาติไทยเมื่ออยู่ในเมืองไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความประพฤติดี มีงานทำ และต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย

เงินที่ใช้ซื้อ ขาย รับ โอนที่ดิน ต้องเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้นไม่ใช่เงินจากสินสมรสและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนฝรั่งของคุณด้วย

-ข้อมูลโดย พ.ต.ท.
โชติวิเชียร วิเชียรโชติ
ผู้เขียน หนังสือ "ภัยผู้หญิง"

 
เรื่องที่ควรรู้

How to get to downtown Bangkok from Suvarnnabhumi Airport article
วัฒนธรรมการกอด article
จะรู้ได้อย่างไร ว่าแฟนฝรั่งที่คุณคบหาอยู่เป็นคนอย่างไร?